ОБЩИ УСЛОВИЯ | thewalltoday.com

 

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между всяко лице (потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, наричано по-долу „Потребител“ или „Получател“), което желае да закупи произведение („Произведението“), изложено на Интернет сайта „The wall today“, с Интернет адрес: https://thewalltoday.com, изписван също като www.thewalltoday.com или https://www.thewalltoday.com („The Wall Today“), и „Мегдан“ ЕООД, електронен адрес: office [@] thewalltoday.com – собственик на този Интернет сайт.

Настоящите Общи условия са валидни и за лице, което няма качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“). За целите на тези общи условия всички референции в текста към „Потребител“ или „Получател“ по-долу ще бъдат валидни и за лицата по горното изречение, без § 5 и § 7, които параграфи не са приложими в този случай.

 

1. Информация и цени

    1.1 Информацията, съдържаща се в The Wall Today, включително, но не само всяка информация за цени, наличности на Произведенията и др., е представена по ясен и разбираем начин на български език, и е актуална към момента на нейното публикуване на Интернет сайта, като The Wall Today си запазва правото по собствена преценка и по всяко време, без да е необходимо да извършва каквито и да е действия по предварително уведомяване или др. подобни, да внася промени в тази информация. Промените важат занапред и не засягат по никакъв начин поръчките на произведения, които са направени до датата на промяната, надлежно са приети и потвърдени, но все още не са изпълнени. Всеки Потребител е длъжен своевременно да проверява за настъпили промени в информацията, изложена на Интернет сайта, преди да поръча избраното от него Произведение.

    1.2. Информацията, изложена на The Wall Today, съдържа всички изискуеми реквизити съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЗП.

    1.3. Всяка цена на The Wall Today е посочена за едно Произведение и включва всички дължими данъци и такси, без цената за доставка, която е посочена отделно. The wall today си запазва правото без предупреждение и по всяко време да променя цената на изложените произведения, като промяната ще има действие занапред и няма да засяга вече направени поръчки.

 

2. Поръчка. Потвърждаване на поръчката и сключване на договор за продажба от разстояние

    2.1. Всеки Потребител, който желае да поръча избрано от него Произведение от The Wall Today, е необходимо да попълни on-line стандартен формуляр (виртуална кошница) за поръчка по посочения по-долу начин и при описаните последователни стъпки. Когато избере Произведението, което желае да закупи, Потребителят трябва да натисне бутона „Добави в кошницата“. След това ще се появи информация за избраното от него произведение. За да продължи, Потребителят трябва да натисне бутон „Оформяне на поръчката“. В този раздел се съдържа необходимата информация, която трябва да бъде попълнена точно и вярно от Потребителя, за да изпълним надлежно направената поръчка. С натискането на бутона „Преглед на поръчката“ Потребителят още веднъж може да прегледа всички детайли на поръчката и да поправи допуснати грешки при въвеждането на необходимите данни за оформянето на поръчката. С натискане на бутона „Поръчай“ договорът за продажба от разстояние между Потребителя и The Wall Today („Договорът“) се счита за сключен и Потребителят се съгласява да закупи това Произведение при условията, посочени на Интернет сайта и в тези Общи условия.

    2.2. След приемане на поръчката The Wall Today се задължава да уведоми Потребителя по телефона или чрез писмено съобщение по електронна поща, че потвърждава направената от Потребителя поръчка.

    2.3. The Wall Today използва надеждни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора. Независимо от това, The Wall Today не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, в които Потребителят е посочил неверни, непълни, неточни и/или неактуални лични или други идентификационни данни.

 

3. Плащане

    3.1. Плащането се осъществява по следните начини:

  • Чрез Paypal – можете да платите използвайки Paypal дори Потребителят да няма регистрация там
  • Чрез Bitpay

 

4. Доставка

    4.1. Доставяме произведенията на клиенти в държавите от Европейския съюз, САЩ и Канада.

    4.2. Цената на доставката се заплаща от Получателя, освен в случаите, в които има право на безплатна доставка.

    4.3. Производство на произведението и доставка в България отнема около 8 дни, до държави от Европейския съюз – 15 дни и САЩ и Канада – 30 дни.

    4.4. Правим всичко възможно да доставим произведението в срока указан в Условията за доставка, но не носим отговорност за забавяне причинено от трети страни като например пощенски и куриерски услуги, митници и други.

    4.5. Не сме отговорни за навременната доставка, ако информацията подадена от потребителя е неточна или непълна.

 

5. Право на отказ от Договора. Условия и начин за упражняване на правото на отказ

    5.1. Всеки Потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на Произведението.

    5.2. Произведението, което подлежи на връщане, трябва да е съхранено в оригиналния вид, в който е доставено на Потребителя, да е ненаранено и по никакъв начин да не бъде засегната неговата цялост и характеристики.

    5.3. Във всички случаи Потребителят е длъжен да уведоми писмено по електронна поща на адрес orders@thewalltoday.com The Wall Today за желанието му за отказ от Договора  в срок от 7 работни дни от получаване на произведението, като в уведомлението посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на Произведението.

    5.4. Всички разходи за обратна доставка на Произведението на адреса на The Wall Today, както и банковите разходи за възстановяване на платената от Потребителя цена, са изцяло за сметка на Потребителя.

Изтегли формуляр за упражняване на отказ от договора от тук

 

6. Рекламации

    6.1. Рекламации могат да бъдат правени само за дефекти и несъответствия, които не са могли да бъдат установени при прегледа за явни недостатъци, който Потребителят е бил длъжен да направи при получаване на Произведението, както и за такива дефекти и несъответствия, които не са причинени от неправилно съхраняване/ползване на Произведението, и/или които не се дължат на въздействия на външната среда като слънчева светлина, топлина, влага и др. подобни, които могат да засегнат целостта и характеристиките на Произведението.

    6.2. В случай на установени дефекти или несъответствия Потребителят е длъжен незабавно да уведоми The Wall Today за това на следния адрес за жалби:

office [at] thewalltoday.com. При упражняване на правото на рекламация се прилагат правилата на Закона за защита на потребителите.

Изтегли формуляр за упражняване правото на рекламация от тук

 

7. Лични данни

    7.1. Мегдан ЕООД е регистриран администратор на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни. С приемането на тези Общи условия Потребителят предоставя изричното си съгласие Мегдан ЕООД да събира, съхранява, организира, обработва, както и да предоставя на дружеството, което извършва куриерски услуги във връзка с доставката на Произведението, личните данни на Потребителя, с цел надлежното изпълнение на задълженията на Мегдан ЕООД по договора или ако това се изисква от българското законодателство.

    7.2. Мегдан ЕООД ще използва личните данни на Потребителя само за целите на Договора, както и в случай че Потребителят е дал изричното си съгласие да получава по електронна поща периодичния бюлетин, изготвен от The Wall Today.

    7.3. Мегдан ЕООД се задължава да не редактира, разкрива и предоставя на трети лица лица лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.

    7.4. Плащанията се извършват през системи за разплащане през Интернет с най-високо ниво на защита и Мегдан ЕООД не разполага с никакви данни относно банковите карти и сметки на потребителя.

    7.5.  Уебсайтът thewalltoday.com е защитен с SSL сертификат, който осигурява висока степен на конфиденциалност на данните посредством криптирана връзка между сървъра и клиентския браузер.

 

8. Разрешаване на спорове. Приложимо право

    8.1. Всички спорове между страните ще се разрешават в дух на разбирателство и взаимни отстъпки. В случай на непостигане на споразумение всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия и/или сключените договори за продажба от разстояние, ще бъдат разрешавани по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния държавен съд в гр. София.

    8.2. За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия и/или сключените договори за продажба от разстояние, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

9. Кореспонденция и данни

    9.1. Всички съобщения, уведомления, предложения, приемания и друга кореспонденция ще бъде извършвана в писмена форма по електронна поща, освен ако друго не е уговорено в тези Общи условия. Имейлът за контакт на The Wall Today e office [@] thewalltoday.com.

 

10. Огани регулиращи дейността

    10.1. Органите, регулиращи дейността на Мегдан ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД: 
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2